Επαγγελματίας στην προσαρμογή ετικετών και λύσεων RFID

RFID ετικέτες UHF Custom Laundry

Οι προσαρμοσμένες ετικέτες RFID πλυντηρίου φέρνουν επανάσταση στη διαχείριση του πλυντηρίου, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια, μειώνοντας το κόστος και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των ενδυμάτων. Αγκαλιάστε αυτή την καινοτομία για ακρίβεια και παραγωγικότητα.

Production:

An RFID (Radio-Frequency Identification) industrial tag is a type of RFID tag that is designed specifically for use in industrial environments. It is a rugged and durable device that is used to track and manage assets, products, and materials in a wide range of industries, including manufacturing, logistics, and construction.

An industrial RFID tag typically consists of a microchip, an antenna, and a strong, weather-resistant housing. The tag is attached to an object or product, and can be read by a compatible RFID reader. The reader sends a radio signal that is received by the tag’s antenna, and the tag then sends back the information stored on the microchip.

Custom laundry rfid tags are specialized radio frequency identification (RFID) tags designed for use in laundry and textile management applications. These tags are typically embedded or attached to clothing items, linens, towels, or any fabric-based items that require regular laundering. They serve as a digital identifier for each individual textile, enabling automated tracking and management throughout their lifecycle.

Παράμετροι προϊόντων:

Όνομα προϊόντος
Ετικέτα περιπολίας RFID
Υλικό
PVC,Epoxy,coated paper
Special Features
ABS Waterproof / Weatherproof, MINI TAG
Chip
Tag213/215/216/F08 or custom
Συχνότητα
13.56MHz
Εφαρμογές:
Access control, attendance control, identification, logistics, industrial automation, tickets, casino token, membership, public
transportation, e-payment, swimming pools and laundry, etc.

Εφαρμογή:

Robust low, high and ultrahigh frequency RFID tags that perform in tough conditions.
Durable: built to withstand the rigors of industrial processing, transportation and outdoor use -Versatile – mounts anywhere.
Without compromising performance: glass, plastic, or wood, with options for on metal mounting.
Diverse selection: broad spectrum of available frequencies, memory sizes and diameters with multiple fixation methods.

RFID ετικέτες UHF Custom Laundry

Εισαγωγή: 

Custom Laundry RFID Tags are advanced and highly efficient tracking solutions designed for the laundry and textile management industry. These tags employ Radio Frequency Identification (RFID) technology to streamline laundry processes, improve inventory management, and enhance overall operational efficiency. Whether you run a hotel, healthcare facility, or commercial laundry service, these customized RFID tags are your key to optimizing your laundry management system.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 1. Προσαρμογή: These RFID tags can be tailored to meet your specific needs. You can choose from various sizes, shapes, and materials to ensure they integrate seamlessly into your laundry items, such as linens, uniforms, or towels.
 2. Durable Construction: Built to withstand the rigours of industrial laundry operations, these tags are made from high-quality materials that can endure repeated washing, drying, and ironing cycles without degradation.
 3. Accurate Tracking: Each RFID tag is embedded with a unique identification number, allowing you to precisely track individual items in your laundry inventory. This reduces the risk of loss or mix-ups and simplifies inventory management.
 4. Time Efficiency: RFID technology enables swift and automated data capture. Laundry staff can quickly scan and process multiple items simultaneously, significantly reducing the time required for laundry operations.
 5. Real-Time Monitoring: Custom Laundry RFID Tags can be integrated with your laundry management software, providing real-time visibility into your laundry processes. You can track the status and location of each item, ensuring efficient workflow management.
 6. Anti-Theft and Loss Prevention: These tags act as a deterrent against theft or unauthorized removal of items. Alerts can be set up to notify staff if tagged items are taken outside designated areas.
 7. Cost Reduction: By preventing loss and improving efficiency, these RFID tags help reduce operational costs associated with laundry management.

How It Works:

Custom Laundry RFID Tags consist of an RFID chip and antenna enclosed within a protective casing. Each tag is encoded with a unique identifier. The tags are either sewn into laundry items or attached using adhesives, depending on your preference and the type of item being tagged.

When laundry items pass through designated RFID readers, the unique identifiers are captured, and the data is sent to your laundry management system. This provides real-time information about the location, status, and history of each tagged item.

Εφαρμογές:

 • Hotels: Custom Laundry RFID Tags are ideal for tracking linens, towels, and uniforms in hotels. They enable efficient inventory management and ensure guests always receive clean and high-quality textiles.
 • Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: Hospitals and clinics use these tags to track and manage their extensive inventory of bedding, uniforms, and medical textiles. This ensures hygiene and compliance with healthcare standards.
 • Commercial Laundries: Laundry service providers can use these tags to improve their services’ efficiency, reduce losses, and offer enhanced tracking capabilities to their clients.
 • Gyms and Spas: Gyms and spas can track and manage their inventory of towels, robes, and uniforms with ease, ensuring their customers receive clean and well-maintained items.

Custom Laundry RFID Tags are a game-changer for businesses in the laundry and textile management industry. They provide accurate tracking, improve operational efficiency, and reduce losses, ultimately leading to better customer service and cost savings. By investing in these advanced RFID solutions, you can revolutionize your laundry management system and stay ahead in a competitive market.

Τεχνικές προδιαγραφές:

 • Συχνότητα: Custom Laundry RFID Tags are available in both High Frequency (HF) and Ultra High Frequency (UHF) options, allowing you to choose the frequency that best suits your needs.
 • Memory Capacity: These tags come with various memory options, ranging from a few bytes to several kilobytes. This flexibility ensures that you can store the necessary information for your specific application.
 • Read Range: The read range varies depending on the specific tag model and the reader’s capabilities. Generally, HF tags offer a read range of up to 1 meter (3 feet), while UHF tags can be read at distances of several meters (10+ feet).
 • Material: The tags are available in different materials, including high-quality plastics, durable fabrics, or even silicone coatings, ensuring they are compatible with various laundry items and their washing requirements.
 • Encoding and Data Security: Custom Laundry RFID Tags support advanced encoding options to protect your data. You can implement encryption and authentication protocols to ensure the integrity and security of your information.
 • Tag Size and Shape: These tags are highly customizable in terms of size and shape. You can choose from a range of dimensions to accommodate different laundry items, from small towels to large bed linens.

Ενσωμάτωση:

Custom Laundry RFID Tags are designed for easy integration into your existing laundry management system. They can be seamlessly incorporated with RFID readers, antennas, and laundry management software. This integration ensures a smooth transition to RFID-based laundry operations and enhances your overall efficiency.

Οφέλη:

 • Enhanced Efficiency: RFID technology eliminates the need for manual tracking and sorting of laundry items. This speeds up laundry processes and reduces the likelihood of errors.
 • Improved Inventory Management: Real-time tracking and data capture enable precise inventory management. You can monitor item usage, predict replacement needs, and streamline stock replenishment.
 • Εξοικονόμηση κόστους: By reducing the loss of laundry items and minimizing manual labor, Custom Laundry RFID Tags help lower operational costs and increase overall profitability.
 • Customer Satisfaction: Guests, patients, or clients receive clean and well-maintained textiles promptly, enhancing their satisfaction and loyalty.
 • Data Insights: The data collected from RFID-tagged items can provide valuable insights into laundry operations. This data can be analyzed to optimize processes further, reduce waste, and improve resource allocation.

Custom Laundry RFID Tags are a versatile and efficient solution for laundry and textile management. Their customizable nature, durability, and integration capabilities make them an invaluable asset for businesses in various industries. By implementing these tags, you can enhance operational efficiency, reduce costs, and provide a higher level of service to your customers. Stay ahead in the competitive world of laundry management with the power of RFID technology.

In today’s fast-paced world, efficiency and accuracy are paramount in every industry. One sector that has increasingly turned to technology to streamline its processes is laundry management. Gone are the days of manually counting and sorting garments. Instead, laundry facilities are adopting custom laundry RFID tags to revolutionize the way they handle their operations. In this article, we will explore how these custom RFID tags are transforming laundry management and delve into the product details that make them an essential addition to any laundry facility.

Understanding Custom Laundry RFID Tags

Before we dive into the product details, it’s crucial to comprehend what tailored laundry RFID labels are and how they work. RFID technology uses electromagnetic fields to identify and track objects, and these tags are embedded with unique identification numbers. In the laundry industry, custom RFID tags are attached to each item of clothing or linen. These tags can be customized with specific information such as garment type, date of purchase, or care instructions.

Product Details

Now, let’s explore the various components and features of custom laundry RFID tags that make them a game-changer for laundry management:

 1. Tag Design and Materials:

Custom laundry RFID tags come in various designs and materials to suit different laundry needs. These designs include adhesive tags, sewn-in tags, and heat-sealed tags. The choice of tag depends on the type of garments or linens being tracked.

 • Adhesive Tags: These are typically used for clothing and are applied with a strong adhesive to the garment’s care label. They are durable and remain securely attached through numerous wash cycles.
 • Sewn-In Tags: These tags are ideal for linens and garments that can’t have adhesive tags. They are sewn into the fabric and provide a robust tracking solution for items that undergo frequent washing.
 • Heat-Sealed Tags: These tags are designed for extreme durability and are heat-sealed onto garments. They are commonly used in industrial laundry settings.
 1. Επιλογές προσαρμογής:

One of the key advantages of custom laundry RFID tags is their ability to be customized to fit the specific needs of a laundry facility. Some of the customizable features include:

 • Garment Type: Each tag can specify the type of garment, whether it’s a shirt, towel, or bedsheet. This ensures that laundry items are sorted and processed efficiently.
 • Care Instructions: Tags can include care instructions for the garment, such as washing temperature, drying instructions, and ironing recommendations. This helps laundry staff handle items with care.
 • Date of Purchase: For industries like hospitality, knowing the date of purchase helps in tracking the lifespan of items and planning replacements.
 1. Τεχνολογία RFID:

The core technology in these custom laundry RFID tags is the RFID chip. The chip contains a unique identification number that can be read by RFID readers. These chips come in various frequencies, such as UHF (Ultra-High Frequency) or HF (High Frequency), depending on the specific laundry facility’s requirements.

 1. RFID Readers and Software:

To complete the system, laundry facilities utilize RFID readers and software. These readers can be fixed or handheld, and they communicate with the RFID tags to track items. The software provides a user interface for managing the data, allowing for real-time tracking and inventory management.

 1. Durability and Longevity:

Custom laundry RFID tags are built to endure the rigors of industrial laundry processes. They are designed to withstand numerous wash and dry cycles, exposure to heat, and chemical detergents. This durability ensures that the tags remain effective for the long term, reducing replacement costs.

 1. Ασφάλεια δεδομένων:

Laundry facilities deal with a significant amount of data through RFID technology. Ensuring the security of this data is paramount. Tailored laundry RFID labels are equipped with advanced encryption and data security measures to protect sensitive information.

 1. Eco-Friendly Tags:

In line with growing sustainability efforts, some custom laundry RFID tags are now designed to be more eco-friendly. This includes using recyclable materials and eco-conscious manufacturing processes.

 1. Easy Integration:

These custom RFID tags are designed to integrate seamlessly with a laundry facility’s existing management systems. They can be used with laundry management software to provide comprehensive control and insights.

 1. Tracking and Reporting:

Tailored laundry RFID labels enable laundry facilities to track the entire lifecycle of each garment or linen, from acquisition to retirement. This data can be used to generate reports and insights, helping businesses make informed decisions.

Ascendents of Custom Laundry RFID Tags

Now that we’ve explored the product details, let’s delve into the numerous benefits of incorporating custom laundry RFID tags into your laundry facility:

 1. Accurate Inventory Management: RFID tags provide real-time data on the status, location, and quantity of every item. This eliminates the need for manual counts and reduces the risk of lost or misplaced items.
 2. Efficient Sorting and Batching: RFID technology allows laundry facilities to sort and batch items automatically. Customized RFID tags can specify sorting criteria, such as fabric type or color. This automated sorting minimizes errors and accelerates the laundry process.
 3. Tracking Usage and Lifespan: RFID tags can store information about the number of times an item has been laundered, helping facilities keep track of garment lifespan. This data can be used to proactively replace items before they wear out, reducing long-term costs.
 4. Reduced Labor Costs: Implementing RFID tags results in significant labor cost reductions. Staff no longer need to manually sort, count, or label garments, allowing them to focus on more value-added tasks.
 5. Error Reduction: RFID technology reduces human error. The risk of items being sent to the wrong customer or damaged in the laundry process is greatly diminished.
 6. Tracking Customer Preferences: Custom RFID tags can store customer preferences, such as detergent types or folding styles. This information allows for personalized service and builds customer loyalty.
 7. Compliance and Reporting: RFID technology facilitates compliance with industry standards and regulations. It simplifies reporting and auditing processes, reducing the risk of penalties or fines.
 8. Sustainability and Waste Reduction: RFID tags help reduce textile waste by extending the lifespan of garments. By tracking garment usage, facilities can make more informed decisions regarding when to replace items.
 9. Εξορθολογισμένες λειτουργίες: RFID technology streamlines laundry operations, from sorting to packing. This results in faster turnaround times and improved customer satisfaction.
 10. Enhanced Security: RFID tags enhance security by tracking the entire laundry process, reducing the likelihood of theft or tampering.

Applications and Versatility

Custom laundry RFID tags find applications in various sectors beyond traditional laundry facilities:

 1. Hospitality Industry: Hotels and resorts use RFID tags for their linens and staff uniforms, ensuring that items are always in top condition.
 2. Healthcare Facilities: Hospitals and clinics track the usage of medical garments, ensuring compliance with sanitation and infection control guidelines.
 3. Uniform and Workwear Services: Companies providing uniforms and workwear use RFID tags to monitor the inventory and condition of garments, reducing replacement costs.
 4. Prisons and Detention Centers: RFID tags help manage and track inmate clothing, personal items, and laundry in detention facilities.
 5. Restaurants and Catering Services: These businesses use RFID tags for aprons, tablecloths, and napkins to maintain high standards of cleanliness.
 6. Sports and Recreation Facilities: Gyms, spas, and sports clubs use RFID tags for towels and workout gear, ensuring hygienic and organized facilities.

 

The Future of Custom Laundry RFID Tags

The future of tailored laundry RFID labels is promising, with continued advancements in technology and their application. As the demand for efficient and sustainable laundry solutions grows, we can expect to see the following developments:

 1. IoT Integration: Custom laundry RFID tags will become part of the Internet of Things (IoT) ecosystem, allowing for even smarter and more connected laundry operations.
 2. Enhanced Data Analytics: The data collected from RFID tags will be harnessed for advanced data analytics, allowing laundry facilities to optimize their operations further.
 3. Eco-Friendly Tags: As sustainability gains importance, we can anticipate more eco-friendly RFID tags with recyclable materials and reduced environmental impact.
 4. Cross-Industry Adoption: Custom RFID tags will continue to find applications in a wider range of industries, increasing their prevalence.

Custom laundry RFID tags are transforming the laundry management landscape, offering efficient and accurate tracking of garments and linens. These tags are a versatile solution for various industries, reducing costs, minimizing errors, and ensuring garments have a longer lifespan. As technology continues to advance, the future of custom laundry rfid tags promises even greater efficiency and sustainability in laundry management. Embrace this innovative solution to take your laundry facility to the next level of precision and productivity.

Washable HF NFC / UHF RFID Garment PPS Label Tag for Clothing

Textile Laundry and Management

Type: VT-P

Size: dia30*4mm; dia50*3mm

Υλικό: PPS

Weight: 12g

Τσιπ: R6 ή Custom

Χρώμα: Μαύρο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο, λευκό ή προσαρμοσμένο

Συχνότητα εργασίας: 902-928MHz / 865-868MHz

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ~ +220℃

Απόσταση ανάγνωσης: 0.1~5 m

Additional Crafts: laser printing, logo, QR code, numbers

βίντεο

Αναζήτηση προϊόντος

Κατηγορία προϊόντος

Νέα

Ανατροφοδότηση πελατών

RFID T5577 125Khz Key Fobs

RFID T5577 125Khz Key Fobs

Ecuador

Producto igual al de la descripción, excelente servicio y atención, muy recomendable.

2.12 x 12mm animal microchip transponder for livestock management

2.12 x 12mm animal microchip transponder for livestock management

Bolivia

EXCELENTE Servicio como siempre.. llego en el tiempo indicado. Comprare mas en el futuro.. GRACIAS.

134.2 kzh 2.12*12 mm RFID Glass Tag with Syringe

134.2 kzh 2.12*12 mm RFID Glass Tag with Syringe

Kazakhstan

 thanks to the seller for the good product, for the quick dispatch of the goods. My clients are very satisfied.

13.56mhz Copiable CUID S50 UID Changeable RFID Key Fobs

13.56mhz Copiable CUID S50 UID Changeable RFID Key Fobs

Hong Kong S.A.R.

Repeat orders for many times, good supplier. Good quality and fast delivery.

 RFID 13.56MHZ Blank Smart Card and RFID Key Fobs

RFID 13.56MHZ Blank Smart Card and RFID Key Fobs

United States

The quality is very good and the customer service is patient.

Price is very affordable, good service attitude.

The quality is very good and the customer service is patient. Price is very affordable, good service attitude.

The quality is very good and the customer service is patient. Price is very affordable, good service attitude.

Kazakhstan

Покупаю шприцы второй раз по 1000 штук, мои клиенты остались довольны.

13.56Mhz RFID NTAG213 Epoxy Tags

13.56Mhz RFID NTAG213 Epoxy Tags

United Kingdom

This product and order is amazing! Nicole handled my design and order with ease and the delivery was very quick!!! I am so impressed with the tags and I even have more orders for my other clients! Thank you so much Nicole and Shenzhen Toptag because these are beautiful! Amazing work

Handheld FDX-B 134.2KHz RFID Animal Microchip Reader Scanner with Bluetooth

Handheld FDX-B 134.2KHz RFID Animal Microchip Reader Scanner with Bluetooth

Slovakia

Excellent communication. Description of the item corresponds exactly to the facts. I recommend the seller. Thanks

 0.9mm RFID PVC Blocking Cards

0.9mm RFID PVC Blocking Cards

Germany

We are very satisfied with our delivery. The order process went well Cooperative flexible problem solutions were offered. Product quality is good. Thanks for the great cooperation.

13.56mhz RFID ISO14443A Writable 1K UID Changeable Card Tag

13.56mhz RFID ISO14443A Writable 1K UID Changeable Card Tag

Sweden

I bought cards mifare ... I am very sattisfied and I can say the best delivery and very fast !!!!!!!!!!!

Car Key Signal Blocker, Privacy Protection Wallet Case

Car Key Signal Blocker, Privacy Protection Wallet Case

United Kingdom

 fantastic service, arrived a day earlier which was even better.. i hope to order more soon

IC/ID Smart Card cloner, Decoding Smart key Copy Machine

IC/ID Smart Card cloner, Decoding Smart key Copy Machine

United Arab Emirates

Nice product and good service Thank you so much

Carbon Fiber Signal Blocking Car Key Punch Bag

Carbon Fiber Signal Blocking Car Key Punch Bag

United States

 I was very happy with the service I got from Shenzhen Toptag Technology. I was in constact contact with the sales representative and she did a great job in communicating with me and shipping the final product to California.

Great service folks!

Without one color white Logo design Print 13.56Mhz NFC 216 bracelets silicone wristband

Without one color white Logo design Print 13.56Mhz NFC 216 bracelets silicone wristband

United States

very fast shipping ! alongside with excellent customer serviceamazing experience with this company look forward to making more future orders.

RFID Epoxy Tags

RFID Epoxy Tags

United Arab Emirates

 i advice people to trust them and working with them , they are very good and proffessional regards

elGreek